Akademická zóna

Spolupráca s vysokými školami

Jedným z cieľov spoločnosti je podpora vzdelávania v regióne a účasť na akademickom živote. Spoločnosť už od svojho vzniku úzko spolupracuje s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach. V roku 2004 uzavrela s fakultou rámcovú zmluvu o spolupráci, aktívne sa podieľa na podpore činnosti Centra aplikovanej informatiky. Momentálne prebiehajú rozhovory o ďalšej rámcovej zmluve ustanovujúcej základné formy spolupráce medzi spoločnosťou a fakultou v oblasti výučby (prednášky, semináre, diplomové práce, stáže ...). Po uzavretí dohôd budú na týchto stránkach prezentovane jednotlivé možnosti spolupráce s PF UPJŠ, informácie o aktivitách spoločnosti na pôde PF UPJŠ a o aktivitách a programoch spoločnosti, do ktorých sa môžu zapojiť študenti, učitelia a vedeckí pracovníci PF UPJŠ.

Učebné programy

Java pre pokročilých PF UPJŠ 2007/2008
Java pre pokročilých PF UPJŠ 2008/2009
Java pre pokročilých PF UPJŠ 2009/2010
Ajax PF UPJŠ 2010/2011

Podporné programy

Diplomové práce