EU projekty

Projekt Zvýšenie vzdelanostnej úrovne a adaptability zamestnancov VSL Software, a.s.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu (www.esf.gov.sk) v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Prioritná os: 1 - Podpora rastu zamestnanosti
Opatrenie: 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania
Kód výzvy: DOP-SIA-2009/1.2.1/01

Projekt:

Zvýšenie vzdelanostnej úrovne a adaptability zamestnancov VSL Software, a.s.

Prijímateľ:

Názov: VSL Software, a.s.
Sídlo: Lomená 8, 040 01 Košice

Realizácia projektu:

Dátum začatia: 30.04.2010
Dátum ukončenia: 30.11.2011
Miesto: Lomená 8, 040 01 Košice

Riadiaci orgán:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (www.employment.gov.sk)

Sprostredkovateľský orgán:

Sociálna implementačná agentúra (www.sia.gov.sk)

vyhodnotenie>>