EU projekty

Projekt Centrum znalostných a informačných systémov v Košiciach (CeZIS)

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Tento projekt je realizovaný s podporou Európskej únie Európsky fond regionálneho rozvoja Investícia do vašej budúcnosti v rámci Operačného programu Výskum a vývoj
Prioritná os: 2 - Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.2 - Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Kód výzvy: OPVaV-2011/2.2/07-SORO

Projekt:

Centrum znalostných a informačných systémov v Košiciach (CeZIS)

Prijímateľ:

Názov: VSL Software, a.s.
Sídlo: Lomená 8, 040 01 Košice

Partner:

Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Sídlo: Šrobárova 2, 041 80 Košice

Realizácia projektu:

Dátum začatia: 01.06.2012
Dátum ukončenia:

Riadiaci orgán:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (www.minedu.sk)

Sprostredkovateľský orgán:

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (www.asfeu.sk)

Verejné obstarávanie:

Výzva na predkladanie ponúk (Vyzva_07898_WYT.pdf).


Zmluva na doplnenie existujucej serverovej infrastruktury (pdf)

Zmluva na dodanie zariadenia na videokonferencie (pdf)

Dátum zverejnenia: 25.10.2012

Dodatok k Zmluve na dodanie zariadenia na videokonferencie (pdf) (Dátum zverejnenia: 14.12.2012)