EU projekty

Projekt Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti prostredníctvom priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií

Tento projekt je realizovaný s podporou Európskej únie Európsky fond regionálneho rozvoja Investícia do vašej budúcnosti

Cieľ:

Zvýšenie konkurencieschopnosti zavedením inovatívnych prístupov a nových technologických postupov do produktov a služieb poskytovaných spoločnosťou

Špecifické ciele (výsledky projektu):

 • Vytvorenie a zavedenie nových technologických postupov pre zefektívnenie inovačného cyklu produkcie a efektívne uplatnenie inovatívnych prístupov
 • Vybudovanie oddelenia výskumu a inovácií, ktoré bude realizovať výskum a experimentálny vývoj a bude garantom udržateľnosti výskumu a uplatnenia inovácií
 • Spracovanie štúdie technickej uskutočniteľnosti pre experimentálny vývoj– Informačná podpora zavedenia elektronického nákladného listu v železničnej preprave
 • Overenie technologických postupov vývojom nekomerčného prototypu informačnej podpory zavedenia elektronického nákladného listu v železničnej preprave
 • Rast tržieb postavený na báze inovácií súčasných riešení a získania nových zákaziek na základe konkurencieschopnej ponuky moderných riešení a služieb

Hlavné aktivity:

 • Vytvorenie oddelenia výskumu a vývoja
 • Príprava HW a SW prostredia pre realizáciu priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja
 • Priemyselný výskum – SOA a systémy pre riadenie biznis procesov
 • Priemyselný výskum – Implementácia elektronických služieb
 • Priemyselný výskum – Dátové sklady a nástroje BI
 • Spracovanie štúdie technickej uskutočniteľnosti pre informačnú podporu zavedenia el. nákladného listu
 • Spracovanie nekomerčného prototypu pre informačnú podporu zavedenia el. nákladného listu

Výška príspevku:

max. 1 606 377,15 EUR