Projekt – Zvýšenie vzdelanostnej úrovne a adaptability zamestnancov VSL Software, a.s.

Prioritná os: 1 – Podpora rastu zamestnanosti

Opatrenie:  1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania

Kód výzvy: DOP-SIA-2009/1.2.1/01

 

Projekt:

 

Zvýšenie vzdelanostnej úrovne a adaptability zamestnancov VSL Software, a.s.

 

Prijímateľ:

 

Názov: VSL Software, a.s.

Sídlo:     Lomená 8, 040 01 Košice

 

Realizácia projektu:

 

Dátum začatia: 30.04.2010

Dátum ukončenia: 30.11.2011

Miesto: Lomená 8, 040 01 Košice

 

Riadiaci orgán:

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (www.employment.gov.sk)

 

Sprostredkovateľský orgán:

 

Sociálna implementačná agentúra (www.sia.gov.sk)

Vyhodnotenie projektu

 

Cieľom projektu bol rozvoj zručností, adaptability zamestnancov a udržateľnosť pracovných miest pomocou všeobecného vzdelávania.

 

Špecifické ciele projektu:

 • Poskytnúť vedúcim zamestnancom spoločnosti vzdelávanie v oblasti riadenia, kvality a firemných procesov.
 • Poskytnúť zamestnancom vzdelávanie v oblasti nových trendov vývoja informačno-komunikačných technológií (IKT).
 • Poskytnúť zamestnancom jazykové vzdelávanie v anglickom jazyku z dôvodu pôsobenia spoločnosti VSL Software, a.s. na medzinárodných trhoch.

 

Hlavné aktivity, ktoré boli počas projektu realizované:

 • Vzdelávanie v oblasti jazykových znalostí
 • Vzdelávanie v oblasti SQL a optimalizácii
 • Vzdelávanie v oblasti administrácie databáz
 • Vzdelávanie v oblasti Servisne orientovaná architektúra
 • Vzdelávanie v oblasti systémovej podpory
 • Vzdelávanie v oblasti dátových skladov
 • Vzdelávanie v oblasti programovania
 • Vzdelávanie v oblasti testovania softvéru
 • Vzdelávanie v oblasti princípov vývoja IS
 • Vzdelávanie v oblasti riadenie, kvality a firemných procesov
 • Vzdelávanie v oblasti analýzy a návrhu IS

 

Merateľné ukazovatele, ktoré boli realizáciou projektu naplnené:

 • Počet osôb vyškolených v projekte – 51
 • Počet zamestnancov využívajúcich IKT – 51
 • Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu – 51

Projekt – Centrum znalostných a informačných systémov v Košiciach (CeZIS)

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Prioritná os: 2 – Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie: 2.2 – Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Kód výzvy: OPVaV-2011/2.2/07-SORO

 

Projekt:

 

Centrum znalostných a informačných systémov v Košiciach (CeZIS)

 

Prijímateľ:

 

Názov: VSL Software, a.s.

Sídlo: Lomená 8, 040 01 Košice

 

Partner:

 

Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Sídlo: Šrobárova 2, 041 80 Košice

 

Realizácia projektu:

 

Dátum začatia: 01.06.2012

Dátum ukončenia:

 

Riadiaci orgán:

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (www.minedu.sk)

 

Sprostredkovateľský orgán:

 

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (www.asfeu.sk)

 

Verejné obstarávanie:

 

Výzva na predkladanie ponúk (Vyzva_07898_WYT.pdf).