Projekt – Inovácia softvérového produktu pre oblasť zdravotného poistenia využitím metód strojového učenia (SU4ZP)

Prioritná os: 1- Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Špecifický cieľ:  1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Kód výzvy:  OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17

 

Projekt:

Inovácia softvérového produktu pre oblasť zdravotného poistenia využitím metód strojového učenia (SU4ZP)

 

Prijímateľ:

Názov: VSL Software, a.s.,

Sídlo: Lomená 8, 040 01 Košice

 

Partneri:

Technická univerzita v Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 

Realizácia projektu:

 

Dátum začiatku projektu: 01.01.2020

Dátum ukončenia projektu: 31.12.2022

 

Miesto realizácie projektu:

Košice – mestská časť Sever

Košice – mestská časť Staré Mesto

 

Riadiaci orgán:

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

www.mindop.sk

 

Sprostredkovateľský orgán:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

www.mhsr.sk

 

Nenávratný finančný príspevok:

574 933,04 EUR

 

Ciele projektu:

 

Cieľom projektu je inovácia informačného systému pre zdravotné poisťovne implementáciou metód strojového učenia  v oblasti automatizácie revíznych činností. Implementácia tejto inovácie je pre zdravotné poisťovne dôležitá pre skvalitnenie revíznej činnosti a efektívnu alokáciu finančných prostriedkov určených na úhradu zdravotnej starostlivosti.

Osobitný  význam nadobúda s ohľadom na zmeny vo financovaní zdravotnej starostlivosti súvisiace s prechodom na systém DRG, t. j. systém úhrad hospitalizácií pacientov podľa zaradenia do klasifikačných skupín súvisiacich diagnóz.

Výskumná časť projektu pozostáva z dvoch hlavných aktivít – z priemyselného výskumu v oblasti aplikácií strojového učenia a z experimentálneho vývoja vrátane realizácie pilotného projektu u potenciálneho odberateľa.

 

Prvú aktivitu bude žiadateľ realizovať v spolupráci s partnermi – výskumnými organizáciami, a to Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Technickou univerzitou v Košiciach. Jej obsahom je kritický prieskum, úpravy existujúcich a návrh nových metód strojového učenia, ktoré budú využiteľné pri automatizácii revíznych činností. Výstupom výskumných aktivít bude okrem spracovania výskumnej správy aj prototyp nového modulu informačného systému a optimalizácia jeho parametrov v rámci pilotnej prevádzky.

 

Nadväzujúca aktivita pre realizáciu inovačných opatrení bude zahŕňať ukončenie vývoja nového modulu a jeho plnú integráciu do komplexného informačného systému zdravotnej poisťovne.

 

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Projekt – Zvýšenie vzdelanostnej úrovne a adaptability zamestnancov VSL Software, a.s.

Prioritná os: 1 – Podpora rastu zamestnanosti

Opatrenie:  1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania

Kód výzvy: DOP-SIA-2009/1.2.1/01

 

Projekt:

 

Zvýšenie vzdelanostnej úrovne a adaptability zamestnancov VSL Software, a.s.

 

Prijímateľ:

 

Názov: VSL Software, a.s.

Sídlo:     Lomená 8, 040 01 Košice

 

Realizácia projektu:

 

Dátum začatia: 30.04.2010

Dátum ukončenia: 30.11.2011

Miesto: Lomená 8, 040 01 Košice

 

Riadiaci orgán:

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (www.employment.gov.sk)

 

Sprostredkovateľský orgán:

 

Sociálna implementačná agentúra (www.sia.gov.sk)

Vyhodnotenie projektu

 

Cieľom projektu bol rozvoj zručností, adaptability zamestnancov a udržateľnosť pracovných miest pomocou všeobecného vzdelávania.

 

Špecifické ciele projektu:

 • Poskytnúť vedúcim zamestnancom spoločnosti vzdelávanie v oblasti riadenia, kvality a firemných procesov.
 • Poskytnúť zamestnancom vzdelávanie v oblasti nových trendov vývoja informačno-komunikačných technológií (IKT).
 • Poskytnúť zamestnancom jazykové vzdelávanie v anglickom jazyku z dôvodu pôsobenia spoločnosti VSL Software, a.s. na medzinárodných trhoch.

 

Hlavné aktivity, ktoré boli počas projektu realizované:

 • Vzdelávanie v oblasti jazykových znalostí
 • Vzdelávanie v oblasti SQL a optimalizácii
 • Vzdelávanie v oblasti administrácie databáz
 • Vzdelávanie v oblasti Servisne orientovaná architektúra
 • Vzdelávanie v oblasti systémovej podpory
 • Vzdelávanie v oblasti dátových skladov
 • Vzdelávanie v oblasti programovania
 • Vzdelávanie v oblasti testovania softvéru
 • Vzdelávanie v oblasti princípov vývoja IS
 • Vzdelávanie v oblasti riadenie, kvality a firemných procesov
 • Vzdelávanie v oblasti analýzy a návrhu IS

 

Merateľné ukazovatele, ktoré boli realizáciou projektu naplnené:

 • Počet osôb vyškolených v projekte – 51
 • Počet zamestnancov využívajúcich IKT – 51
 • Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu – 51

Projekt – Centrum znalostných a informačných systémov v Košiciach (CeZIS)

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Prioritná os: 2 – Podpora výskumu a vývoja

Opatrenie: 2.2 – Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Kód výzvy: OPVaV-2011/2.2/07-SORO

 

Projekt:

 

Centrum znalostných a informačných systémov v Košiciach (CeZIS)

 

Prijímateľ:

 

Názov: VSL Software, a.s.

Sídlo: Lomená 8, 040 01 Košice

 

Partner:

 

Názov: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Sídlo: Šrobárova 2, 041 80 Košice

 

Realizácia projektu:

 

Dátum začatia: 01.06.2012

Dátum ukončenia:

 

Riadiaci orgán:

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (www.minedu.sk)

 

Sprostredkovateľský orgán:

 

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (www.asfeu.sk)

 

Verejné obstarávanie:

 

Výzva na predkladanie ponúk (Vyzva_07898_WYT.pdf).