Dobrí partneri robia dobré vzťahy.

Bez výskumu niet progresu

Už v genotype spoločnosti je zakódovaný náš vzťah k výskumu, skúmaniu nových technológií a prístupov. Veríme, že len neustálym učením môžeme napredovať, preto dlhodobo investujeme do výskumných a vývojových aktivít v oblasti informačných technológií. Okrem vlastného výskumu zameraného na vývoj vlastných nástrojov, knižníc, procesov a metodík spolupracujeme na výskume predovšetkým s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Spoločne sme realizovali výskumno-vývojový projekt CeZIS, ktorý sa stal základom pre vybudovanie spoločného výskumno-vývojového a vzdelávacieho centra v oblasti informačných technológií a znalostnej spoločnosti. Spoločne sa nám darí spájať vedcov s praxou, prenášať ich vedecké poznatky, technológie získané výskumom a vývojom do reálnych implementácii či projektov.

Vzdelanie je najlepšia investícia

Preto sme presvedčení, že správna spoločnosť/firma si má byť vedomá svojej spoločenskej zodpovednosti a podieľať sa na rozvoji prostredia, v ktorom pôsobí, hlavne v tejto postfaktuálnej dobe. Okrem výskumu dlhodobo investujeme v spolupráci s PF UPJŠ v Košiciach aj do oblasti podpory vzdelávania. Podieľali sme sa, podieľame sa a budeme sa podieľať na samotnej podpore výuky (programovania- Java, C++, procesného modelovania, projektového riadenia). Na stredných školách pri snahe smerovať študentov na univerzitné štúdium s prírodovedným zameraním chceme stretnutiami a prezentáciou výsledkov, ktoré dosiahli osobnosti firmy resp. firma samotná ukázať, že: poctivá a vytrvalá práca môže priniesť úspech, spokojnosť, sebarealizáciu a nakoniec aj príležitosti pre každého, kto o realizáciu svojich snov zabojuje.

Sme súčasťou IT komunity

Vzhľadom na našu dlhovekosť sa samozrejme angažujeme aj v profesijných združeniach v oblasti informačných technológií, sme dlhoročným členom združení na globálnej aj regionálnej úrovni: ITAS- IT Asociácia Slovenska je najväčším slovenským profesijným združením najvýznamnejších domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií (viac informácií viď www.itas.sk), v rámci ktorého sa snažíme ovplyvňovať legislatívne a ekonomické prostredie. Košice IT Valley- hlavným cieľom klastra Košice IT Valley je vytvárať podmienky pre rozvoj IT priemyslu a zlepšovať tak kvalitu života na východnom Slovensku (viac informácií viď http://www.kosiceitvalley.sk/), pričom náš zámer je hľadať a presadzovať synergiu v aktivitách združenia pre všetkých jej členov a pre región.

Obchodné partnerstvá

K našej práci nevyhnutne patria rôzne partnerstvá, prostredníctvom ktorých sa nám aj naším partnerom vytvára priestor pre dodávanie spoločných riešení, zdieľanie know-how, zdieľanie kapacít expertov, využívanie špecifických komponentov v riešeniach u zákazníkov atď. Sme dlhodobým partnerom spoločnosti IBM Slovensko, spol. s r.o. v oblasti implementácie riešení, ktoré vyžadujú špecifický vývoj aplikácií podľa požiadaviek zákazníka, spolupracujeme v oblasti ľudských zdrojov a špecifického know-how so spoločnosťou SAP Slovensko s.r.o. a tiež sme partnerom spoločnosti Oracle Slovensko s.r.o. v oblasti predaja produktov tejto spoločnosti. Dlhodobo spolupracujeme alebo sme spolupracovali s viacerými slovenskými spoločnosťami ako sú NOVITECH a.s., Asseco Slovakia, a.s. či Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. a ďalší.

Nielen prácou je človek živý

 

 

Nakoniec radi podporujeme aktívnych ľudí, tvorivé projekty vo všetkých oblastiach života, pretože takíto ľudia a takéto projekty prinášajú tvorivosť a pozitívnu atmosféru do spoločnosti. Angažujeme sa v rôznych oblastiach spoločenského života (viac o udalostiach v našom blogu):

  • V kultúre

    Pravidelnou podporou podujatí ako pesničkársky festival- Igrici na ulici, tanečná súťaž Feel iTT, divadelná činnosť Divadlo G v Trebišove...

  • V športe

    Podporou podujatí: medzinárodného tenisového turnaja 'Košice open', turnajov v plážovom volejbale v Trebišove 'Trebišov Beach'...

  • Vo výskume a vzdelávaní

    Pravidelnou podporou školských kôl ŠVOČ z matematiky a informatiky, robotických súťaží 'Na Komín 2014', 'First Lego League', 'Robotický battle na Alejovej'...

call to action image

Projekty spolufinancované EÚ

Prejdi na projekty